Concurs de recrutare muncitor calificat

Primăria comunei Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, strada Nucului, numărul 2, judeţul Timiş, organizează potrivit H.G nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G nr. 1027/ 2014, concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual de execuţie vacant:
Denumirea postului: Muncitor calificat I, post contractual de execuţie vacant, pe perioadă nedeterminată;
Condiţii specifice de participare la concurs:
Nivelul studiilor: generale
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani;
Să posede carnet de conducere categoria B şi CE;
Condiţii generale potrivit art. 3 din H.G nr. 286/2011;
Data şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisa: va avea loc în data de 13.02.2020 ora 10 la sediul instituţiei;
Proba practică va avea loc în data de 13.02.2020 ora 14 la sediul instituţiei;
Interviu va avea loc în data de 14.02.2020 ora 10 la sediul instituţiei;
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare la sediul instituţiei, situat în localitatea Livezile, strada Nucului nr. 2, judeţul Timiş, .
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;
Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
Copiile documentelor acre atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie în copie;
Cazierul judiciar;
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
Curriculum vitae;
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
Constituţia României;
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Date de contact şi relaţii suplimentare se obţin la: Secretar UAT Briscan Radu – Dumitru, telefon 0256 415 933, 0723239907 precum şi la sediul instituţiei.

Skip to content